مدیرامور دانشجویی: محمد جمال باقری

 
 
ارتباط از طریق تلفن:
32621752
 
 
ارتباط از طریق پست الکترونیکی: