نمایشگر یک مطلب

نام

خانوادگی

داخلی

مستقیم

سمت

علی

گودرزی زاده

1852

08632621852

مدیر امور فرهنگی

زینب

صفدری

1850

08632621850

مسئول دفتر امور فرهنگی

سعید

مرادیان

1860

08632621860

سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری

سعید

مرادیان

1860

08632621860

معاون مدیر فرهنگی

پیمان

محمدی

1864

08632621864

کارشناس کانون های فرهنگی

مجید

دوست محمدی

1870

08632621870

مدیر اداراه ی فعالیت های فرهنگی و هنری

مجید

دوست محمدی

1870

08632621870

کارشناس خانه نشریات

معصومه

عسگری

1872

08632621872

کارشناس انجمن های علمی

علی

شریفی

1874

08632621874

کارشناس اجتماعی