ارتباط با گروه مشاوره دانشجویان

نام نام خانوادگی تلفن تماس سمت
تورج سپهوند 32621714 مدیر مرکز مشاوره
اعظم  حیدری 32764955 کارشناس
معصومه  ساکی 32621718 کارشناس
مهدیه  دولت آبادی فراهانی 32764955 مددکار