پیمان محمدی -مدیر مسئول نشریه ندا

اعضای هیات تحریریه: پیمان نمامیان - سجاد مولوی- مجتبی سمیعی- مریم غلامی- زهرا امانی-فرانک شمشیری-محمدجواد ملک حسینی

راه های ارتباطی با نشریه ندا:

peymanm874@gmail.com

086-32621864

@journalaraku

 

نشریه شماره شانزدهم نشریه ندا را اینجا ببینید

شماره پانزدهم نشریه ندا را اینجا ببینید

 

شماره سیزدهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره یازدهم نشریه ندا را در اینجا بببینید.

 

 

شماره چهاردهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره دوازدهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره دهم نشریه ندا را در اینجا ببینید